Standvitrinen 200 cm Höhe

exkl. Versand kg

Vitrine, Shopvitrine Standvitrine mit Aluminium-Rahmen

Vitrine,Shopvitrine, Säulenvitrine, Vitrine mit Staubdichten Aluminium-Rahmen.

Mod. 11 A-200

Maße: 52 x 42 x 200 cm.

 

exkl. Versand kg

Vitrine, Shopvitrine Säulenvitrine mit Aluminium-Rahmen

Ladenausstattung, Säulenvitrine, Vitrine mit Staubdichten Aluminium-Rahmen.

Mod. 11 A/2-200

Maße: 52 x 52 x 200 cm.

exkl. Versand kg

Vitrine, Standvitrine mit Aluminium-Rahmen

Vitrine, Shopvitrine,Standvitrine mit Staubdichten Aluminium-Rahmen.

Mod. 13 A-200

Maße: 75 x 42 x 200 cm.

exkl. Versand kg

Vitrine, Standvitrine mit Aluminium-Rahmen

Vitrine, Shopvitrine,Standvitrine, Vitrine mit Staubdichten Aluminium-Rahmen.

Mod. 13 A/2-200

Maße: 75 x 52 x 200 cm.

exkl. Versand kg

Vitrine, Standvitrine mit Aluminium-Rahmen

Vitrine, Schmuckvitrine, Standvitrine, Vitrine mit Staubdichten Aluminium-Rahmen.

Mod. 15 A-200

Maße: 100 x 42 x 200 cm.

exkl. Versand kg

Vitrine, Standvitrine mit Aluminium-Rahmen

Vitrine, Schmuckvitrine, Standvitrine mit Staubdichten Aluminium-Rahmen.

Mod. 15 A/2-200

Maße: 100 x 52 x 200 cm.

exkl. Versand kg

Vitrine, Standvitrine mit Aluminium-Rahmen

Vitrine, Schmuckvitrine, Standvitrine, Vitrine mit Staubdichten Aluminium-Rahmen.

Mod. 16 A-200

Maße: 149 x 42 x 200 cm.

exkl. Versand kg

Doppelvitrine mit Staubdichten Aluminium Rahmen

Vitrine, Schmuckvitrine, Standvitrine, Vitrine mit Staubdichten Aluminium-Rahmen.

Mod. 16 A/1-200

Maße: 149 x 52 x 200 cm.

exkl. Versand kg

Vitrine, Standvitrine mit Aluminium-Rahmen

Vitrine, Ausstellungsvitrine, Standvitrine mit Staubdichten Aluminium-Rahmen.

Mod. 41 A-200

Maße: 108 x 58 x 200 cm.

exkl. Versand kg

Eckvitrine

Vitrine, Eck-Standvitrine mit Staubdichten Aluminium-Rahmen.

Mod. 40 A-200

Maße: 75 x 75 x 200 cm